Farnost

Informace o farnosti sv. Tomáše v Praze na Malé Straně

Hudba v průběhu církevního roku – 2007

Římskokatolická farnost u sv. Tomáše pořádá
I. ročník festivalu duchovní hudby

Svatotomášský sbor a jeho hosté
6 koncertů


  1. Vánoční koncert

    V neděli 7.1.2007 v 15:00 v kostele sv. Tomáše na Malé Straně

    Cantores + Bambini augustiniani

  2. Velikonoční koncert

    V pátek 6.4.2007 v 14:00 v kostele sv. Tomáše na Malé Straně

Festival duchovní hudby – hudba v průběhu církevního roku

Účelem festivalu duchovní hudby zůstává přiblížit širší veřejnosti hudbu různých církevních období během roku, jak odpovídá jednotlivým liturgickým obdobím. Vzhledem k velkému ohlasu prvních dvou ročníků festivalu jsme se rozhodli zařadit do oficiálního programu festivalu také naše pravidelná vystoupení při slavnostních bohoslužbách, aby si zájemci o naši hudbu mohli jednotlivé skladby vyslechnout též v kontextu s liturgií, tak jak byly původně svými autory zamýšleny.

Historie Svatotomášského sboru

Historie a základní informace

Svatotomášský sbor byl založen v roce 1998 jako smíšený chrámový sbor při klášterním kostele sv. Tomáše apoštola řádu sv. Augustina v Praze z popudu tehdejšího převora P. Miguela Fuertese, OSA.

Pokyny pro ministrování v kostele sv. Tomáše

Pokyny pro ministrování v kostele sv. Tomáše

Ministranti

Ministranti

Vznik ministrantské služby jako laické liturgické služby souvisí s tím, že se nedostávalo kleriků, z nichž alespoň jeden měl asistovat při slavení (od 13. stol. i privátní) mše. Byli proto nahrazováni laiky. Dokladem pro to je např. Admonitio synodalis z 9. stol., kde se říká: „Omnis presbyter clericum habeat vel scholarem, qui epistolam vel lectionem legat et ei ad missam respondeat, et cum quo psalmos cantet“. Ještě v r.

Obecně o osudu liturgických služeb laiků v dějinách církve

Obecně o osudu liturgických služeb laiků v dějinách církve

Jak už jsem se zmínil ve svém stručném pojednání o historickém vývoji liturgických služeb laiků v Teologických textech, došlo od poloviny třetího století vlivem početního nárůstu kleriků k tomu, že celá řada liturgických služeb vykonávaných do té doby laiky byla převzata kleriky. Časem se tak z původně laických liturgických služeb stala nižší „svěcení“, na která se začalo pohlížet jako na předstupně diakonátu a presbyterátu.

Liturgické služby laiků

Liturgické služby laiků

Liturgická konstituce Sacrosanctum Concilium II. vatikánského koncilu hovoří o liturgické službě laiků v čl. 29, v odst. 1/III B věnovaném směrnicím, jež vyplývají z hierarchické a společenské povahy liturgie. Úvodní čl. 26 tohoto odstavce zdůrazňuje, že liturgická jednání nemají soukromý charakter, nýbrž jsou to slavení církve, jež je chápána jako svatý lid, sjednocený a uspořádaný biskupy. Liturgická jednání jsou proto záležitostí celé církve, zviditelňují ji a ovlivňují.

Ministranti v kostele sv. Tomáše

Modlitba sv. Tarsicia

Pane Ježíši Kriste, děkuji ti, že mohu být tvým ministrantem. Mám radost, že mohu sloužit u oltáře a prosím tě, ať nikdy tuto radost neztratím. Ty mě nikdy nezradíš. Nedopusť, prosím, abych tě zklamal já. Dej mi tak nadšené srdce, jaké měl svatý mučedník Tarsicius! Nedovol, abych vyměnil službu u oltáře za pohodlí v posteli, když mám vstávat ke službě.

Ke stažení: 

Farní charita – skupina sv. Rity z cascie

Charita je otevřena každou sobotu od 9 do 10 hodin!

Potřebujeme pánské oblečení!

Farní charita vyvíjí svoji činnost od 14. října 1998. Nejprve jsme pracovali ve farní kanceláři a darované věci jsme shromažďovali v přilehlé chodbičce. Od ledna 1999 jsme zahájili činnost v nových místnostech (vrátnice bývalého Domova důchodců s přilehlým skladem). Dosud jsme nashromáždili tolik šatstva, prádla, obuvi, nádobí, brýlí a hraček, že můžeme vyhovět skoro všem prosbám a ještě jsme dvě auta věcí odvezli už v roce 1998 sestrám Matky Terezy, v lednu jsme předali celé auto věcí Diakonii a misii CČSH, která pořádala sbírku pro Ukrajinu: 26. března t.r. jsme předali Středisku křesťanské sociální pomoci Úpice šatstvo, boty, pračku, nádobí, brýle atd. (pořádalo veřejnou sbírku materiální humanitární pomoci pro sociálně potřebné lidi nejen v ČR, ale v Bosně, Kosovu a pro krajany na Ukrajině a v Rumunsku.

Služby

Svatotomášský sbor


Smíšený sbor, který zpívá při slavnostních bohoslužbách po celý rok (pře­vážně při nedělních mších v 9:30), je určen všem, kteří chtějí zpívat, a tak chválit Pána Boha. Podívejte se na program zkoušek. Není třeba se přihlašovat, stačí když noví zájemci při­jdou na nedělní zkoušku.

Pracovní brigáda

Syndikovat obsah