Kapitola I – Podstata, název a zákony

Kapitola I – Podstata, název a zákony

My sekulární augustiniáni, máme důležité místo v augustiniánské rodině. My jsme sekulární augustiniáni proto, že jsme se zavázali podle svého zvláštního životního stavu, ať už jako laici nebo jako kněží, hledat Boha a hlásat jeho království podle charismatu augustiniánské rodiny. Každý z nás má proto realizovat svůj augustiniánský život v souladu s tím, co církev navrhuje jako poslání vlastní laikům a kněžím v církvi a ve světě.

Podstata, spiritualita, účel a struktury celého augustiniánského řádu, a proto i augustiniánského sekulárního bratrstva, jsou tvořeny dvěma základními (fundamentálními) zásadami: láskou k tomu, co je augustiniánské a bratrstvím. Bratrství by mohlo být nazýváno tělem řádu, zatímco jeho duší, tím, co ho oživuje, je láska k tomu, co je augustiniánské.

Zásada bratrství určuje naši formu života a její strukturu, skrze bratrství jsou realizovány účely (cíle) augustiniánského řádu: Hledání Boha v duchu kontemplace bratrské vztahy člověka k člověku, jak mezi našimi vlastními členy, tak k druhým, prostota života v duchu evangelní chudoby a sdílení statků, prorocký postoj vůči sekularismu, materialismu a nespravedlnosti ,apoštolský závazek, který směruje ke všemu lidstvu: abychom hlásali pravdu, podporovali křesťanskou jednotu a sloužili potřebám bližních.

Druhá zásada, láska ke všemu, co je augustiniánské, nám dává právo i závazek mít sv. Augustina jako svůj vzor. On, příkladem svého života a učením obsaženým v jeho spisech, je naším vůdcem v následování Krista, vtěleného Slova, které je ohniskem našeho života a naší činnosti pro Boha a jeho království. Pro nás je sv. Augustin především věrným žákem Kristovým. My, jako jeho synové a dcery, musíme ho napodobovat hlavně ve věrnosti Ježíši Kristu, „jedinému učiteli“ (srov. Mt 23,8).

Svatost církve se ukazuje zvláštním způsobem v praktikování evangelních rad. Jako sekulární augustiniáni se zavazujeme každý v souhlasu se svým životním stavem (muži i ženy), že budeme žít podle ducha čistoty, chudoby a poslušnosti. Nadto jsme rádi, že mezi námi jsou někteří, kteří, aniž opouštějí své světské prostředí, odpovídají na zvláštní dar Boží milosti a úplně se zasvěcují Bohu v panenství nebo celibátu, včetně slibu chudoby a poslušnosti, které vykonali soukromě a ve stavu (v podmínkách) přijatých svatou matkou církví.

Náš název je sekulární augustiniáni a naše skupiny jsou známy souborně jako augustiniánské světské bratrstvo, komunita nebo řád. Toto může být podle potřeby vhodně upraveno s ohledem na místní nebo krajové podmínky.

Životní pravidlo a Stanovy jsou našimi vlastními zákony. Funkcí stanov je dát strukturální formu Životnímu pravidlu. Vedle všeobecných stanov mohou být také stanovy zvláštní, jak je určeno kompetentní autoritou.