Kapitola VIII – Spoluzodpovědnost

Kapitola VIII – Spoluzodpovědnost

Jsme všichni odpovědní za pokrok bratrstva (fraternity) a jeho členů. Láska, která by měla vládnout v našich srdcích a naše láska ke cti fraternity a augustiniánského řádu by nás měla všechny vést k vzájemnému zájmu, účasti a pomoci všemožným způsobem, včetně užívání bratrského napomínání v duchu lásky a pochopení.

Mějme na mysli napomenutí sv. Augustina: „Myšlenka na to, co Pán trpěl pro nás, by měla stačit, abychom ochotně přijali úkol nést břemeno druhých. Tak toto nám řekl Apoštol: Váš vztah musí být vztahem (postojem) Kristovým. Ačkoli byl Bůh, nelpěl na své rovnosti, nýbrž sám sebe zmařil, vzal na sebe způsob služebníka, stal se jedním z lidí. A v podobě člověka se ponížil, v poslušnosti podstoupil i smrt, a to smrt na kříži.“ (Fil. 2, 5-8)… „Z toho byste měli být schopni pochopit, že tím, že máte soucit a jste milosrdní, nezanedbáváte Krista kvůli potřebné osobě; spíše milujete tu potřebnou osobu kvůli Kristu.“