Významné osobnosti spjaté se svatotomášským klášterem

Významné osobnosti spjaté se svatotomášským klášterem

Mikuláš z Loun (Nicolaus de Luna): pocházel ze severozápadních Čech, asi po r. 1310 vstoupil do řádu. Získal rozsáhlé vzdělání studiem v cizině (dle mínění některých i na pařížské Sorbonně), v r. 1340 poprvé zvolen provinciálem bavorsko-české provincie. r. 1344 se zúčastnil v Praze uvedení Arnošta z Pardubic do úřadu arcibiskupa a působil na studiu generale u sv. Tomáše. Pro své znalosti ustanoven v r. 1348 jedním z prvních profesorů theologie pražské university. Zemřel v Řezně r. 1371.


Mikuláš starší lektor z Prahy (Nicolaus lector senior Pragensis): připomínán u sv. Tomáše v r. 1389, považován za autora prvních šesti částí Codexu Thomaeus.


Jan z Dobrovic: v r. 1388 uváděn jako sakristan u sv. Tomáše, později tamtéž převor. Je mu přičítána zbylá část Codexu, mj. nejstarší inventáře klášterní knihovny z r. 1409 a 1418.


Václav Hájek z Libočan: autor asi nejznámější a nejproslulejší kroniky – Kroniky české. Nebyl členem augustiniánského řádu, ale se svatotomášským klášterem je spojen částí své životní dráhy. Před r. 1524 byl vysvěcen na kněze, v tomto roce se stal kazatelem u sv. Tomáše, současně ale byl farářem v Rožmitále a r. 1527 se stal děkanem na Karlštejně. z této funkce byl sesazen v r. 1533, usadil se v Praze, kde si zakoupil v r. 1539 dům na pozemcích tomášského kláštera. Zemřel v r. 1553 u sv. Anny v Praze. Jeho Kronika ovlivnila generace čtenářů a poskytovala náměty umělcům až do 19. století.


Jan Baptista (Crystellius) Svitavský z Bochova: v r. 1582 lektor u sv. Tomáše, r. 1601 zvolen zde převorem, r. 1604 první provinciál nově vytvořené české provincie. v r. 1612 zřídil v klášterním kostele kryptu pro Španěly, Italy a Francouze pobývající u císařského dvora, roku 1625 založil při klášteru bratrstvo sv. Šebestiána, konečně r. 1637 objednal pro hlavní oltář obrazy slavného malíře Rubense. Zemřel v klášteře r. 1637.


Martin Svitavský z Bochova: od r. 1568 po 32 let převor u sv. Tomáše, založil zde v r. 1580 bratrstvo Nejsvětějšího Těla Páně a dokončil obnovu kláštera. Zemřel zde v r. 1602.


Václav Pelikán: do řádu vstoupil v r. 1675, v r. 1707 zvolen provinciálem a v této funkci nechal umístit sochu sv. Augustina na Karlově mostě. Zemřel v Ročově v r. 1717.


Christianus Mitis: řádový slib složil v r. 1680, měl hlavní podíl na založení kláštera ve Vrchlabí. v roce 1708 dal vztyčit další sochu na Karlově mostě – sv. Mikuláše Tolentinského. Zemřel u sv. Tomáše v r. 1729.


Seraphinus Melzer: do řádu vstoupil v r. 1694, v letech 1722 – 1734 ve funkci převora měl velký podíl na barokní přestavbě a výzdobě kláštera. Zemřel r. 1737 u sv. Tomáše.


Michael Mareschl: řádový slib složil v r. 1702, velmi vzdělaný muž s velikým rozhledem. Čtyřikrát zvolen do čela české provincie, v r. 1731 se stal asistentem generálního převora pro říši. Při svých cestách do Itálie se seznámil s kultem P. Marie Dobré Rady, její uctívání zavedl poté v Čechách. Zemřel r. 1749 v Pivoni.


Cosmas Schmalfus: narodil se v r. 1730, řádový slib složil v r. 1746. Díly svému hlubokému vzdělání byl v r. 1762 jmenován prvním profesorem augustiniánské theologie na pražské universitě, který nepocházel z jesuitského řádu. Působil zde do r. 1767, po pobytu v Římě se stal v r. 1779 děkanem theologické fakulty, v letech 1785-86 pak zvolen rektorem pražské university. Zemřel v r. 1811 u sv. Tomáše.


Josef Barolar: řádový slib složil v r. 1736, r. 1763 se stal převorem u sv. Tomáše. Postavil pivovar, který byl předtím „blízek ruině – ruinae proximum“, dále hlavní schodiště v konventu, pokoje pro hosty, upravoval hospodářské budovy. Zemřel v r. 1767 u sv. Tomáše.


Hilarius Robeck: do řádu vstoupil v r. 1752, od r. 1768 se stal nástupcem C. Schmalfuse na katedře augustiniánské theologie pražské university, v r. 1774 přešel na katedru dogmatiky, kde působil až do své smrti. Zemřel v r. 1785 u sv. Tomáše.


Eustachius Dvořák: slib složil v r. 1762, v r. 1773 jmenován profesorem orientálních jazyků na pražské universitě, kde působil do r. 1781. Zemřel v r. 1815 ve Stránce.


Pachomius Kreybich: nar. r. 1749, do řádu vstoupil v r. 1768, od roku 1795 působil jako podpřevor a novicmistr u sv. Tomáše. Významný řádový historik, na přelomu 18. a 19. století sestavil katalog členů řádu od 13. století do své doby. Vytvořil jeden z nejdůležitějších pramenů pro dějiny české provincie. Zemřel r. 1805 u sv. Tomáše.


Ambrosius Wilde: nar. r. 1754, řádový slib složil v r. 1778. Třikrát zvolen provinciálem, od r. 1783 kazatel u sv. Tomáše. v roce 1797 sestavil katalog členů české provincie od příchodu řádu do Čech. Zemřel r. 1821 u sv. Tomáše.


Augustin Schubert: nar. 14.5.1902 v Praze, zahájil studia na Filosofické fakultě Karlovy university, po jejich dokončení v r. 1924 vstoupil do řádu. v roce 1929 byl zvolen převorem u sv. Tomáše. Vynikající kazatel, v  roce 1938 a 1939 organizoval poutě věřících na podporu obrany republiky proti fašismu. v roce 1941 byl zatčen gestapem, zemřel 28.7.1942 v koncentračním táboře Dachau.


Paulus Sládek: nar. 28.1.1908 v Třebenicích (okres Litoměřice), do řádu vstoupil v r. 1930. Po roce 1945 byl nucen odejít do Německa, stal se zakládajícím členem společnosti Ackermann-Gemeinde.


Ferdinand Černovský: nar. 10.8.1869 ve Voticích (okr. Benešov), do řádu vstoupil r. 1896. Nejprve farář u sv. Tomáše, v letech 1915 - 1921 převor ve Svaté Dobrotivé. v roce 1921 zvolen provinciálem, funkci zastával do své smrti 27.9.1929. Autor knih a příruček z oblasti pastorační činnosti duchovních.


Vojtěch Primes: nar. 14.9.1899 v Chromči (okres Šumperk). Do řádu vstoupil v roce 1924, v letech 1935-1981 převor kláštera v Dolním Ročově (okres Louny). r. 1949 zvolen provinciálem, úřad zastával až do r. 1981, v době pro církev v Čechách velmi těžké. v roce 1950 byl zatčen a pět let vězněn, po propuštění se nesměl věnovat duchovní správě. Snažil se o uchování kontinuity české augustiniánské provincie v obtížných poměrech proticírkevního tlaku státu. Zemřel 3.6.1981 v Praze.


Vít Mareček: nar. 4.9.1917 v Trpíně (okr. Svitavy), do řádu vstoupil v roce 1940. Zprvu působil jako duchovní správce u sv. Tomáše, v roce 1981 zvolen provinciálem. v této funkci – do roku 1990 - na něm spočinul obtížný úkol řídit život české provincie v době těžkých útoků proti církvi u nás. Náleží mu veliký dík za tuto práci a za uchování kontinuity České provincie řádu sv. Augustina.