Svátosti u sv. Tomáše

Příprava na křest

K přijetí křtu je způsobilý každý člověk, a to pouze člověk dosud nepokřtěný.

Je určena všem, kteří se připravují na křest nebo byli po­křtěni jako malé děti, ale nebyli křesťansky vychováni. Probírají se základy víry a křesťanského života. Setkání je otevřeno každému, kdo se chce seznámit s křesťanstvím, i když o křtu neuvažuje. Katechumenát se koná v pondělí od 18:00 hod.

Pokřtít dítě je možno kdykoliv. Rodiče to oznámí v sakristii nebo na tel. 257 530 556. Nutná příprava jednu hodinu s rodiči a kmotrem. Rodiče výplní formulář a přinesou současně svůj rodný list a oddací list rodičů. Kmotrem může být jen katolík. Stačí jeden kmotr, jsou-li dva, měli by to být muž a žena.


Svátost smíření

Vždy 30 min. před mší svatou nebo kdykoliv dle domluvy.


Svátost pomazání nemocných

Dvakrát do roka probíhá společně v kostele: začátek školního roku a v postní době. Jinak se uděluje individuálně. Je třeba se domluvit v klášteře s P. Antoniem Rivasem, OSA nebo s jakýmmkoliv jiným knězem.


Příprava na manželství

Je určena pro snoubence, kteří uvažují o svátosti manželství výhledově do jednoho roku. Je nutno se přihlásit ve farní kan­celáři, na mail osaprag@augustiniani.cz nebo na tel. 257 5305 56 a se zájemci se dohodne konkrétní termín. Příprava obsahuje 7 setkání.

Obřad svátosti manželství

Oddávající kněz nebo jáhen klade po homilii nastávajícím manželům tyto otázky:

N… a N…, rozhodli jste se uzavřít manželství. Ptám se vás před církví a před Bohem: Je toto vaše rozhodnutí svobodné a upřímné?

Ženich a nevěsta odpoví:

Ano.

Oddávající pokračuje:

Chcete si slíbit lásku, úctu a věrnost. Ptám se vás před církví a před Bohem: Zavazujete se k tomu opravdu na celý život?

Ženich a nevěsta odpoví:

Ano.

Oddávající pokračuje:

Chcete založit rodinu. Ptám se vás před církví a před Bohem: Přijmete děti od Pána Boha ochotně a budete je vychovávat podle Božího zákona?

Ženich a nevěsta odpoví:

Ano.

Oddávající kněz nebo jáhen vyzve ženicha a nevěstu:

Potvrďte toto své rozhodnutí podáním ruky a slavným slibem!

Ženich říká:

Já, N…, odevzdávám se tobě, N…, a přijímám tě za manželku. Slibuji, že ti zachovám lásku, úctu a věrnost, že tě nikdy neopustím, a že s tebou ponesu všechno dobré i zlé až do smrti. K tomu ať mi pomáhá Bůh. Amen.

Nevěsta říká:

Já, N…, odevzdávám se tobě, N…, a přijímám tě za manžela. Slibuji, že ti zachovám lásku, úctu a věrnost, že tě nikdy neopustím, a že s tebou ponesu všechno dobré i zlé až do smrti. K tomu ať mi pomáhá Bůh. Amen.

Potvrzení vzájemného souhlasu novomanželů knězem:

Před Bohem, před církví, před tímto shromážděním potvrzuji, že jste řádně uzavřeli manželství.

Oddávající kněz nebo jáhen může položit ruku nebo štólu na spojené ruce manželů a pokračuje:

Kněz žehná prsteny: Ve tvém jménu, Pane, + žehná církev tyto prsteny; sešli na ně své požehnání, aby byly znamením dokonalé věrnosti. Ať tvoji služebníci N a N ustavičně plní tvou vůli a žijí spolu ve svornosti a vzájemné lásce až do smrti. Skrze Krista, našeho Pána.

Manželé odpoví:

Amen.

Manžel navlékne prsten manželce. Může přitom říci:

N…, tento prsten je znamením věrnosti.

Podobně manželka navlékne prsten manželce. Může přitom říci:

N…, tento prsten je znamením věrnosti.

Ke stažení: