Pokyny pro ministrování v kostele sv. Tomáše

Pokyny pro ministrování v kostele sv. Tomáše

 1. Ministranti se shromažďují přede mší sv. v sakristii, která je součástí kostela. Podle toho je zapotřebí se chovat při oblékání i nezbytných rozhovorech. Vzhledem k závažnosti ministrantské služby je nutné, aby všichni přisluhující byli v sakristii shromážděni nejméně 10 minut před bohoslužbou. Je to doba minimálně nutná k soustředění a celkovému zklidnění. Před bohoslužbou ministranti vypomáhají při přípravě věcí na mši sv. v kostele, sakristii a přilehlých prostorách se zachovává posvátné mlčení, aby se všichni mohli připravit ke zbožnému a správnému slavení posvátných obřadů.
 2. Před začátkem mše sv. se ministranti shromáždí před křížem v sakristii, tvoříce 2 zástupy podle velikosti. Společně se pomodlí přípravnou modlitbu, spolu s knězem se ukloní kříži a na výzvu Benedicite odpoví společně Deus té benedicat (nebo naše pomoc je ve Jméno Páně a společně odpověď který stvořil nebe i zemi). Pak již bez jakéhokoliv zdržování a slovních pokynů odcházejí do kostela (průvodem kolem lavic). První v průvodu zazvoní 3× zvonkem u sakristie. Užívá-li se kadidla, jde první přisluhující s kadidelnicí a kadidlem, nebo kříž provázený svícemi.
 3. Do presbytáře se vstupuje tak, že jednotlivé dvojice ministrantů se asi 2m před oltářem rozdělí na obě strany a zůstanou v řadě vedle sebe stát čelem k oltáři, nakonec vstoupí do jejich středu kněz. Na pokyn kněze se všichni jednotně ukloní. Potom ve dvojicích jdou po obou stranách k obětnímu oltáři (první ministranti začínají ti, kteří stojí na kraji a nakonec kněz ), kněz políbí oltář, všichni se znovu ukloní.
 4. Během celých vstupních obřadů (od znamení kříže, oslovení věncích, úkon kajícnosti, volání Kyrie eleison příp. Gloria až po vstupní modlitbu) všichni stojí. Na vstupní modlitbu a modlitbu po přijímání se celebrujícímu knězi drží misál, a to tak, že librista stojí po pravici celebranta v dostatečné vzdálenosti před ním, aby kněz mohl volně roztáhnout ruce. Misál se zavírá až při zvolám Amen.
 5. Po skončení vstupní modlitby (poté co věřící odpoví Amen) odchází lektor k ambonu, kde je lekcionář. Po skončení čtení lektor mírně od ambonu poodstoupí, ukloní se na znamení úcty a odchází na své místo. Před evangeliem všichni přisluhující povstanou již v okamžiku, kdy vstane kněz a modlí se přípravnou modlitbu skloněn před oltářem. Akolyté se svícemi stojí po stranách oltáře obráceni čelem k sobě, při krátkém průvodu jdou před knězem k ambonu. Užívá-li se kadidla, nasype kněz kadidlo po povstání před křeslem, pak v průvodu jde ministrant s kadidelnicí jako první. Po okouření evangeliáře ministrant s kadidelnicí ustoupí stranou, aby kouř nešel knězi do tváře, a teprve po přečtení evangelia odejde do sakristie.
 6. Při vyznání víry (Credo) a při přímluvách všichni stojí. Při slovech Skrze Ducha sv. přijal tělo... následuje hlubší úklona coby znamení úcty k tomuto tajemství naší spásy. Čte-li přímluvy ministrant, pak stojí u ambonu nebo po boku kněze (prosby přednáší do mikrofonu, který si sám upraví tak, aby kněze nevytlačoval z jeho místa). k ambonu je třeba přijít včas a první přímluvu uvést vhodným zvoláním (př. Bože, Pane, Všemohoucí Otče aj.).
 7. Po skončení přímluv se na oltář připraví misál a rozloží korporál s palou, kalich zatím zůstává na přípravném oltáři. Dary od věřících se přijímají dole před oltářem. Kněze provází minimálně jeden ministrant, nejlépe dva. Při kraji oltáře pak následuje podání kalicha s purifikatoriem, konviček s vínem a vodou atd. Na sbírku o nedělích a slavnostech chodí většinou dva ministranti, a to až poté co kněz přijme dary chleba a vína od věřících. Shodně vycházejí po pokleknutí před oltářem a shodně se zase vracejí zpět. Vybírat chodí nejprve středem kostela, zpět se vrací po vnějším obvodu lavic. Při mluveném slově vyčkají s návratem u první lavice do okamžiku zpěvu nebo odpovědí lidu, košíky s dary věncích odloží na abaky.
 8. Při bohoslužbě oběti jsou všichni ministranti shromážděni kolem oltáře, dva však vždy stojí po stranách kněze. Menší ministranti stojí po stranách čelem k oltáři, výškově jsou seřazeni od největšího k nejmenšímu. Okuřuje-li se oltář s obětními dary, pak přisluhující s kadidelnicí a loďkou provázejí knězem při okuřování oltáře, potom po vzájemné úkloně okouří kněze, znovu se ukloní a pak podobným způsobem před oltářem stojíce v ose kostela okouří lid. Při mytí rukou přicházejí dva ministranti současně a odcházejí až když si kněz omyl i otřel ruce, oba zase současně! Voda se lije knězi z výšky na ruce(!), ne do rukou. Ministrant, který stojí po levici kněze, listuje v misálu (čelem ke knězi).
 9. Před proměňováním je zapotřebí jednotně si kleknout (v jednotě je velká část krásy liturgických obřadů), a to až před započetím vlastní zprávy o ustanovení (ne hned když vkládá ruce nad dary!), kdy kněz dává k tomuto úkonu dostatečný prostor. Povstává se společné s knězem po proměnění vína v Krev Páně, tedy ještě před zvoláním Tajemství víry... Užívá-li se kadidla, ministrant s kadidelnicí předstoupí před oltář a vkleče při pozdvihování okuřuje Tělo a Krev Kristovu. Stejně jako ostatní ministranti vstává před zvoláním Tajemství víry, vyčká na místě a po skončení odpovědi odchází do sakristie.
 10. Pozdravení pokoje dává první kněz, potom si podají ruce ministranti (lavinovitým efektem). Poslední na každé straně jde podat ruku několika prvním věřícím, vrací se však včas, nejpozději při zahájení zpěvu Beránku Boží. Před zvoláním Hle, Beránek Boží... kněz pokleká a opět vstává. Ministranti udělají zároveň s knězem totéž a při slovech Pane, nezasloužím si... stojí.
 11. Při podávání sv. přijímání věřícím akolyté se svícemi drží čestnou stráž během podávání. Po skončení purifíkace (očištění posvátných nádob) se kalich, obětní miska, pata, purifíkatorium i korporál odnesou na boční oltář. Purifikuje se na pravém kraji oltáře, jáhen či akolyta zásadně na bočním oltáři. Po skončení se všichni posadí a vstanou až na výzvu kněze Modleme se... o nedělích a slavnostech po skončení ohlášek většinou následuje slavnostní požehnání, librista proto drží připravený misál.
 12. Po požehnání jde kněz provázen ministranty políbit oltář, ministranti se ukloní. Potom se odchází průvodem přímo do sakristie. Bohoslužba pro ministranty pokračuje dál, čili seřadí se jako na začátku, pomodlí se děkovnou modlitbu, se kříži ukloní a na jeho výzvu Dobrořečme Pánu (Benedicamus Domino) nahlas odpoví Bohu díky (Deo gratias).
 13. I po skončení bohoslužby je nutné zachovat v sakristii klid. Ochota ministrantů k službě by se měla projevit v jejich aktivní pomoci jak při přípravě věcí potřebných ke mši svaté, tak i při jejich úklidu. Je velmi žádoucí, aby ministranti k tak odpovědné službě přicházeli ve slušné obuvi, umytí, upravení, učesaní a včas!