Litanie

Litanie ke sv. Ritě

(pro soukromou potřebu)

 

Pane, smiluj se nad námi,

Kriste, smiluj se nad námi,

Pane, smiluj se nad námi,

 

smiluj se nad námi

Bože, náš nebeský Otče,

Bože, Synu, Vykupiteli světa,          

Bože, Duchu svatý,

Bože, v Trojici jediný,

oroduj za nás

Svatá Maria,

Svatá Boží Rodičko,

Svatá Panno panen,

Svatý Josefe,

Svatý Otče Augustine,

Svatá Moniko,

Svatá Rito,

Milosti plná růže lásky,

Pomocnice v beznadějných záležitostech,

Útěcho těch, kdo ztratili naději,

Útočiště opuštěných,

Vzore pokory,

Přiklade poslušnosti a odříkání,

Zrcadlo trpělivosti,

Ozdobo augustiniánského řádu,

Ty, která jsi tolik milovala

ukřižovaného Ježíše,

Snoubenko Ježíše trpícího, (nebo: Ty, která ses zasvětila Ježíši trpícímu,)

Svatá Rito, trnem z Ježíšovy koruny zraněná,

Svatá Rito, ranou na čele vyznamenaná,

Svatá Rito, důvěřující v Boží prozřetelnost,

Svatá Rito, Bohu zcela zasvěcená, (nebo: Svatá Rito, Bohu zcela oddaná)

Svatá Rito, přímluvkyně u Ježíše,

Svatá Rito, zázraky oslavená,

Svatá Rito, od Boha vždycky vyslyšená,

Abychom měli pravou pokoru,

Abychom trpělivě nesli svůj kříž,

Abychom plnili vůli Boží,

Abychom dovedli odpustit těm, kdo nám ublížili,

Abychom milovali své bližní,

Abychom následovali příklad Tvých ctností,

 

pomáhej nám, sv. Rito

Ve všem pokušení,

Ve všem nebezpečí,

Ve všech strastech a starostech,

V kříži a utrpení,

V hodině smrti,

 

Beránku Boží, tys na sebe vzal hřích světa

smiluj se nad námi 3x

Oroduj za nás, sv. Rito,

aby nám Kristus dal účast na svých

zaslíbeních

 

Modleme se:

Bože, Tys ve své dobrotě shlédl na modlitby své služebnice Rity a na její přímluvu nám dáváš, čeho lidská slabost nedosáhne; měj soucit s naší ubohostí, sešli pomoc v našich strastech a potřebách a dej nám poznat, že Ty sám jsi odměnou pokorných, pomocí těch, kdo jsou bezmocní a silou všech, kdo v Tebe důvěřují. Amen.

 


 

Litanie ke sv. Mikuláše Tolentinského

(pro soukromou potřebu)

 

Pane, smiluj se                                   Pane, smiluj se.

Kriste, smiluj se                                 Kriste, smiluj se.

Pane, smiluj se                                   Pane, smiluj se.

Kriste, slyš nás                                   Kriste, slyš nás.

Kriste, vyslyš nás                               Kriste, vyslyš nás.

Bože, náš nebeský Otče,                    smiluj se nad námi.

Bože Synu, Vykupiteli světa,

Bože Duchu Svatý,

Bože v Trojici jediný

Svata Maria,                                       oroduj za nás

Svatý otče Augustine

Svatý Mikuláši

Ty svatý řeholníku,

Ty pokorný služebníku Boží,

Ty přísný kajícníku,

Ty příteli modlitby,

Ty ctiteli svatého kříže,

Ty ženichu chudoby,

Ty milovníku čistoty,

Ty vzore společného života,

Ty pravý Synu svatého Augustina,

Ty knězi podle Božího srdce,

Ty plodný kazateli Božího Slova,

Ty neúnavný zpovědníku,

Ty příteli a zachránce hříšníků,

Ty láskyplný knězi u obětního stolu,

Ty vroucný ctiteli Panny Marie,

Ty dobrodinče chudáků a nemocných,

Ty vítězi nad zlým duchem,

Ty příteli chudých duši,

Ty velký divotvůrce,

Ty Patrone jednoty církve,

Ty mocný ochránce církve,

Abychom se snažili být dokonalí,

Abychom se často a dobře modlili,

Abychom dělali  pokání za naše hříchy,

Abychom přijímali svátosti důstojně a rádi,

Abychom si svaté mše vysoce vážili,

Abychom přemáhali moc zlého nepřítele,

Abychom milovali církev jako naši matku,

 

 

Beránku Boží, tys na sebe vzal hřích světa

smiluj se nad námi 3x

 

Oroduj za nás svatý Mikuláši,                       aby nám Kristus dal účast na svých zaslíbeních.

 

Modleme se:

Všemohoucí Bože, tys ukázal na církvi svou slávu ctnostmi a zázraky svatého Mikuláše Tolentinského; na jeho přímluvu shlédni na svůj lid a dej nám žít v trvalém pokoji a jednotě. Skrze Krista našeho Pána.

Amen.


 

L i t a n i e  k  sv. Augustinu

( Pro soukromou potřebu)

 

Pane, Smiluj se nad námi

Kriste, smiluj se nad námi

Pane, smiluj se smiluj se nad námi

Kriste, uslyš nás -Kriste vyslyš nás

Bože, náš nebeský Otče - smiluj se nad námi

Bože Synu, Vykupiteli světa,

Bože, Duchu Svatý,

Bože v Trojici jediný,

 

Svatá Maria,                  oroduj za nás

Svatá Boží Rodičko, 

 Svatá Panno panen,     

Svatý Otče Augustine,

Vzácný plode božské milosti,

Učiteli věčné pravdy,

Obhájce svaté víry,

Zářivé světlo Učitelů církve

Spolehlivý vůdce svých duchovních synů a dcer,

Horlivý pastýři svých věřících,

Vzore apoštolského života,     

Milovníku evangelijní chudoby, 

Nezištný milovníku jednoty a pokoje,

Horlivý zastánce bratrské lásky,

Neúnavný dělníku na vinici Páně,

Věrný správce svatých tajemství,                  oroduj za nás

 Knězi podle srdce Božího,

Vzore nebeské výmluvnosti,

Neohrožený obhájce Kristovy církve,  

Pro slzy své svaté matky Moniky

Pro své milostiplné povolání,

Pro svůj svatý křest,

Pro svou pevnou víru,

Pro svou nezlomnou naději,

Pro svou vroucí lásku,

Pro svou péči o spásu duší,

Pro své úsilí o jednotu víry,  

pro svou snahu pomáhat všem utiskovaným, oroduj za nás

Pro svůj soucit s hříšníky

Pro svou lásku k bloudícím, 

Pro svou trpělivost v nesnázích a pronásledovat

Pro svou svatou smrt,

 Abychom všichni vytrvali ve sv.víře,

Abychom nikdy neztratili lásku Boží,

Abychom vždycky vytrvali na cestě dokonalosti,

Abychom se věrně řídili tvými radami,

Abychom vždy zachovali jednotu v Bohu, 

Abychom si navzájem i všem pomáhali s bratrskou láskou,

Abychom vždy byli poslušní církve Boží,

Abychom dosáhli čistoty srdce,

Aby v našem srdci nikdy neutichla neklidná touha po Bohu,

Abychom se stále dávali povzbuzovat snahou o spásu svých bratří,

Abychom si zamilovali duchovní  život a modlitbu,

Aby ke cti Boží rostl počet tvých synů a dcer,

Abychom se všichni s tebou věčně mohli v Pánu radovat v nebi,

 

Beránku Boží, tys na sebe vzal hřích světa - smiluj se nad námi

3 krát

Modleme se:

Bože, ty jsi svatého Augustina, přivedl z bludu a hříchu k podivuhodné svatosti; vyvolil jsi ho za obhájce a učitele církve a v něm jsi nám dal duchovního Otce našeho řádu. Prosíme Tě, dej, abychom jeho zářivý příklad následo­vali a vedeni jeho naukou dosáhli věčného života. Skrze Krista našeho Pána. - Amen.

 


 

Litanie k Panně Marii, Matce Dobré Rady

 

Pane, smiluj se.    Pane, smiluj se

Kriste, smiluj se.  Kriste, smiluj se

Pane, smiluj se.    Pane, smiluj se

 

Bože, náš nebeský Otče,        smiluj se nad námi

Bože Synu, Vykupiteli světa, 

Bože, Duchu svatý,

Bože, v Trojici jediný,

 

Svatá Maria,                                       oroduj za nás

Svatá Boží Rodičko,

Svatá Panno panen,

Matko Dobré Rady,

Dcero Otče nebeského,

Matko Syna Božího,

Nevěsto Ducha svatého,

Chráme Nejsvatější Trojice,

Paní rájů nebes,

Štědrosti milostí,

Bráno nebeská,

Královno andělů,

Ozdobo patriarchů,

Slávo proroků,                       

Rádkyně apoštolů,

Rádkyně mučedníků,

Rádkyně vyznavačů,

Rádkyně  panen,

Rádkyně všech svatých,       

Rádkyně soužených,

Rádkyně vdov a sirotků,

Rádkyně nemocných,

Rádkyně zarmoucených a vězněných,

Rádkyně chudých,

Rádkyně nouzí sklíčených,

Rádkyně ve všelikém nebezpečí,

Rádkyně v každém pokušení,

Rádkyně všech zkroušených hříšníků,

Rádkyně všech umírajících,

 

uděl nám dobré rady.

V každé práci a potřebách

Ve všech úzkostech a protivenstvích.

V každém nebezpečí a neštěstí

V každé práci a v každém díle

V křížích a utrpeních

Ve všech našich nedostatcích

Ve všech pochybnostech a poklescích

V díle našeho spasení

V všech nemocech a slabostech

Ve všech pokušeních a úkladech

V hodince smrti

 

Beránku Boží, tys na sebe vzal hřích světa - smiluj se nad námi

3 krát

Modleme se:

Bože, ty znáš naše myšlenky, ty víš, že se na ně nemůžeme s jistotou spoléhat;
přijmi tedy naši prosbu a na přímluvu blahoslavené Panny Marie, která nám zrodila tvého Syna, buď ty sám naším rádcem, dávej nám poznávat, co se ti líbí, a veď nás při naší práci. Amen